Zásady zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu ItalyShop.cz firma Briard, s.r.o. se sídlem náměstí Husovo 10, 282 01 Český Brod jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o těchto hlavních principech ochrany osobních údajů:

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k uzavření kupní smlouvy nebo údaje, které nám dobrovolně poskytnete v kontaktním formuláři nebo v souvislosti s plněním smlouvy. Mezi tyto údaje patří:

 • jméno, příjmení
 • adresa fakturační případně doručovací adresa
 • e-mailová adresa
 • telefon

Z jakého účelu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

Z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Můžeme zaručit bezpečnost Vašich údajů?

I přes všechna zmíněná technická opatření není objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné zcela vyloučit, že k poskytnutým osobním údajům nezíská přístup třetí osoba. Z tohoto důvodu pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme. Pomozte nám svým odpovědným chováním zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů dodržováním základních bezpečnostních pravidel. Uchovávejte své přístupové údaje v tajnosti a nesdělujte nikomu citlivé informace přes nešifrované prostředky elektronické komunikace.

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše údaje?

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 10 let dle zákona o DPH.

K čemu Vaše osobní údaje používat nebudeme?

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Můžeme použít Vaše údaje k přímému marketingu?

V případě, že v minulosti došlo k uzavření kupní smlouvy, tak na základě oprávněného zájmu mohou být Vaše osobní údaje použity k přímému marketingu. Proti tomuto máte právo vznést námitku a zpracování za tímto účelem bude pozastaveno.

V ostatních případech můžeme použít Vaše údaje jen na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: oou@briard.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Komu můžeme předat Vaše osobní údaje?

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být poskytnuty:

 • pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů
 • osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
 • osobám, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osobám, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osobám, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • poskytovatelům platebních brán (poskytovatelům platebních karet);
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
 • inkasním agenturám za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
 • provozovatelům reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Jaká jsou Vaše práva z pohledu ochrany osobních údajů?

Subjekt údajů má právo

 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
 • požadovat opravu osobních údajů
 • požadovat výmaz osobních údajů
 • požadovat omezení zpracování
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost těchto údajů k jinému správci
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Jak mohu kontaktovat správce osobních údajů nebo pověřence?

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: gdpr@briard.cz či písemně na adrese sídla správce (náměstí Husovo 10, 282 01 Český Brod). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.